About FATALE

FATALE was started by a group of researchers and educators at the School of Architecture, KTH, pursuing research and education within, and through, feminist architecture theory – a critical practice where gender acts as a significant analytical category, often through the intersection with other power relations. Our aim is to increase the awareness and knowledge about the effect of gender perceptions and assumptions on the subject of architecture – both how these perceptions are promoted within education, and how they are formed, reproduced and maintained in professional life – as well as the effect of architecture, as built environment, on gender perceptions, and further to use this critical perspective to reform and revitalize the subject.

FATALE has operated in several overlapping ways: Through the pursuit of original research in the area of feminist architecture theory on an international level. By making current knowledge production within the field accessible through conferences, the FATALE web-site www.fatalearchitecture.blogspot.com, and various translation and publication projects. Through teaching - design studio projects, lectures, workshops/seminars and individual courses offered at bachelor’s, master’s, PhD, and continuing education levels.

FATALE was initiated in 2007 by Katarina Bonnevier, Brady Burroughs, Katja Grillner, Meike Schalk and Lena Villner*

FATALE has not pursued collective projects in the group since 2012 but continues our engagement in promoting a feminist approach to architecture in both new and old collaborative constellations such as performative events and research by MYCKET and teaching and research at Critical Studies in Architecture at KTH.

::::::


FATALE startades som en forskar- och lärargrupp på Arkitekturskolan KTH som bedrivit forskning och undervisning inom, och genom, feministisk arkitekturteori – en maktkritisk praktik där genus fungerar som en utmärkande analyskategori ofta genom intersektion med andra maktstrukturer. Vår målsättning är att öka kunskapen om hur föreställningar och antaganden om genus aktivt påverkar arkitekturämnet – både hur dessa förmedlas i utbildningen och hur de förvaltas i yrkeslivet – och omvänt hur arkitektur, som byggd miljö, i sin tur påverkar dessa föreställningar, samt att omforma och utveckla ämnet utifrån denna kritik.

FATALE har arbetat på flera överlappande sätt: Gruppen forskar och producerar ny kunskap i ämnet feministisk arkitekturteori på en internationell arena. Gruppen sammanställer och gör aktuell kunskapsproduktion tillgänglig genom konferenser, på hemsidan www.fatalearchitecture.blogspot.com
, och genom översättnings- och publiceringsprojekt. Gruppen bedriver utbildning genom designprojekt, föreläsningar, workshops/seminarier och enstaka kurser, på såväl grundutbildnings-, som forskar-, samt fort- och vidareutbildningsnivå.

FATALE bildades 2007 av Katarina Bonnevier, Brady Burroughs, Katja Grillner, Meike Schalk och Lena Villner*

FATALE har inte genomfört gemensamma projekt som grupp sedan 2012 men vi fortsätter samarbeta kring vårt engagemang för en feministisk hållning till arkitekturen i både nya och gamla konstellationer som performativa evenemang och forskning av MYCKET och undervisning och forskning i Kritiska Studier i Arkitektur på KTH.
_____

* Lena Villner (1943-2009) was a founding member of FATALE. We miss her deeply and are grateful for our memories of her warm enthusiasm, strength, and curious spirit. Lena Villner was Accociate Professor in Architecture History, at KTH School of Architecture, the author of Tempelman: Arkitekten Olof Tempelman 1745–1816 (Stockholmia förlag 1997).